Stafettloggen

Bedre tverrfaglig innsats, stafettloggen, er pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet. Haugesund kommune har sammen med sju andre kommuner utarbeidet handlingsrekke fra en bekymring til kontinuerlige og systematisek tiltak dokumentert i en web-basert løsning. Prosjektet skal munne ut i en inspirasjonsmodell for norske kommuner.

Stafettloggen bygger på tett involering av foreldre helt fra bekymring avdekkes. Ved samtykke fra foresatte opprettes en logg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjeneste, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløp, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger.

Stafettloggen skal taes i bruk fra høsten 2014. Dette er en samarbeidform Haugesund kommune har bestemt at alle innstanser i kommunen skal jobbe etter. (helsestasjon, bhg, ppt, skole..)

http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen